เงื่อนไขการใช้บริการ

1.การให้บริการของเราจะเป็นการเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถเท่านั้น

2. กรณีจองล่วงหน้ากรุณาทำการมัดจำ 20% ของราคางาน เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานใบเสร็จโอนเงินมาทางไลน์ @van2009 แจ้งให้ทราบทันที พร้อมทั้งระบุชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ เพื่อทางทีมงานจะได้ติดต่อนัดหมายการเดินทาง

3. ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 10 ชั่วโมง (ผู้เดินทางสามารถนัดหมายเวลาเริ่มต้นงานได้ แต่ไม่เกินเวลา เที่ยงคืน หากเกินเวลา เที่ยงคืน จะคิดเป็นค่าบริการของวันใหม่ทันที)

4. ราคาค่าเช่าใช้บริการนี้ ไม่รวม ค่าน้ำมัน , ค่าทางด่วน , ค่าสถานที่จอดรถ(ถ้ามี)

5. เมื่อใช้บริการแล้ว แต่ระยะเวลาใช้บริการไม่ครบตามจำนวนวันที่จอง ทางบริษัทฯ ขออนุญาตคิดค่าบริการเต็มตามจำนวนวันที่คุณลูกค้าจองมา เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ทำการล็อคคิวรถให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดภายในรถโดยเด็ดขาด

7. ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฏหมายอยู่ภายในรถ พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำการตรวจค้น ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นภายในรถ

8. ระหว่างการใช้บริการจะไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้เนื่องจากทางบริษัทได้จัดเตรียมและล็อคคิวรถไว้ให้เรียบร้อยแล้ว หากเลื่อนวันเดินทางจะต้องยกเลิกงานและทำการจองใหม่เท่านั้น

9. พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง ที้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวจรารจ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

กรณีการขอยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง

1. กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินมัดจำการจองแล้ว สามารถยกเลิกการจองได้ ดังนี้

1.1 กรณีแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 3 วัน จะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวน

1.2 กรณีหากแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วัน ทาง Van2009 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ เนื่องจากมีมีการล็อคคิวรถตู้เพื่อไว้บริการคุณลูกค้า

2. กรณีขอยกเลิกหรือลดจำนวนวัน/เวลาการใช้บริการภายในวันลง โดยแจ้งภายในวันที่เดินทางหรือใช้บริการอยู่ ทาง Van2009 คิดค่าบริการเต็มจำนวนตามที่ได้ตกลงกันเช่นเดิม

pink and orange paints
pink and orange paints