บริการเช่ารถตู้ รถตู้เช่า รถตู้ให้เช่า เช่ารถตู้ VIP เช่ารถบัส รถบัสให้เช่า ให้เช่ารถบัส รถบัสเช่า โดย Van2009 เป็นผู้นำในการบริการรถเช่า www.Van2009.com
วิธีชำระค่าเช่ารถตู้ & ค่าเช่ารถบัส

ธนาคาร

สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กรุงไทย ย่อยทีโอที(แจ้งวัฒนะ) วัชรา พราหมณ์ไทย ออมทรัพย์ 066-1-18167-7
ไทยพาณิชย์ ถนนแจ้งวัฒนะ(ทีโอที) วัชรา พราหมณ์ไทย ออมทรัพย์ 198-203972-3
กรุงเทพฯ สาขา ทีโอที แจ้งวัฒนะ วัชรา พราหมณ์ไทย ออมทรัพย์ 006-7-00362-4
กสิกรไทย สาขาไอที สแควร์ วัชรา พราหมณ์ไทย ออมทรัพย์ 762-2-18240-2

หมายเหตุ:
  • เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาโทรแจ้งให้ทราบทันที หรือ Fax ใบนำฝากเงินมาที่ ... 02-447-7513 (พร้อมทั้งระบุชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ) เพื่อทางทีมงานจะได้ติดต่อนัดหมายการเดินทางต่อไป
  • การไม่ชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามกำหนดข้างต้น อาจเป็นเหตุให้ทางทีมงานสามารถยกเลิกการเดินทางได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง และได้แจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเดินทาง ทางทีมงานยินดีคืนเงินมัดจำล่วงหน้าให้ ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินมัดจำล่วงหน้าที่ได้ชำระไว้แล้ว

***ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น***