บริการเช่ารถตู้ รถตู้เช่า รถตู้ให้เช่า เช่ารถตู้ VIP เช่ารถบัส รถบัสให้เช่า ให้เช่ารถบัส รถบัสเช่า โดย Van2009 เป็นผู้นำในการบริการรถเช่า www.Van2009.com
 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน
 • ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฏหมายอยู่ภายในรถ พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำการตรวจค้น ทั้งนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นภายในรถ
 • พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลาหากพิจารณาเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ
 • พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง ที้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวจรารจ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 • การให้บริการของทีมงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของบุคคล หรือคณะบุคคลเท่านั้น ทางทีมงานจึง ไม่อนุญาต ให้นำสัตว์เลี้ยงใด ๆ ขึ้นโดยสารโดยเด็ดขาด

 • เวลาทำงานปกติของพนักงาน คือ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 18.00 น. หรือไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย (แต่...ไม่เกินกว่าเวลา 20.00 น. ของวันนั้น)
 • การนับเวลาชดเชยค่าบริการล่วงเวลา.....
  • ในกรณีที่มีการนัดหมายการเดินทาง ก่อนเวลา 06.00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีก ชั่วโมงละ 150.- บาท
  • ในกรณีที่มีการใช้บริการ เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย หรือ เกินกว่าเวลา 20.00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีก ชั่วโมงละ 150.- บาท
  • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 20.00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีก ชั่วโมงละ 150.- บาท
  • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง ไม่เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย และ ไม่เกินกว่าเวลา 20.00 น. ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่ายชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่ม
  • วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะออกเดินทางเวลาใดก็ตาม จะถูกนับเป็น 1 วันทำงาน
  • เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทาง พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย หลังจากนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องให้พนักงานขับรถได้พักผ่อนไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะมีการใช้บริการในครั้งต่อไป
  • เวลาทำงานปกติของพนักงาน คือ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 20.00 น. หรือไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย
  • การนับเวลาชดเชยค่าบริการล่วงเวลา.....
   • ในกรณีที่มีการนัดหมายการเดินทาง ก่อนเวลา 06.00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีก ชั่วโมงละ 150.- บาท
   • ในกรณีที่มีการใช้บริการ เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย หรือ เกินกว่าเวลา 20.00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีก ชั่วโมงละ 150.- บาท
   • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 20.00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีก ชั่วโมงละ 150.- บาท
   • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง ไม่เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย และ ไม่เกินกว่าเวลา 20.00 น. ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่ายชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่ม

  • ในวันที่เริ่มทำงาน พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ (ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้)
  • การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อ ๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันเต็มถึงคืนให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง
  • ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

  (จุดหมายปลายทาง ** หมายถึง สถานที่ใดที่หนึ่ง ที่ผู้ใช้บริการกำหนดให้พนักงานขับรถไปส่งในวันเดินทางกลับ)

  • เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาโทรแจ้งให้ทราบทันที หรือ Fax ใบนำฝากเงิน มาที่ .......... (พร้อมทั้งระบุชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ) เพื่อทางทีมงานจะได้ติดต่อนัดหมายการเดินทางต่อไป
  • การไม่ชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามกำหนดข้างต้น อาจเป็นเหตุให้ทางทีมงานสามารถยกเลิกการเดินทางได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง และได้แจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเดินทาง ทางทีมงานยินดีคืนเงินมัดจำล่วงหน้าให้ ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินมัดจำล่วงหน้าที่ได้ชำระไว้แล้ว

  *** ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ***